เผยแพร่ผลงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พัฒนาประชาอุปถัมภ์  นำโดยนางสาวปวีณา  ใจกระเสน  รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ  นายผดุง  บุญชุม  นางสาวปริยานุช  ฮ่วนสกุล  และนางสาวมยุรฉัตร  ผิวอ่อนดี  ได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงาน 5  องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พัฒนาประชาอุปถัมภ์ วันที่ 7 ตุลาคม  2558  ณ  โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาแพร่  เขต  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top